Direktiivi palvelujen vapaasta tarjoamisesta tai palveludirektiivi

Eurooppalainen direktiivi, joka myöntää kaikille hyväksytyille Euroopan unionin (EU:n) jäsenmaassa perustetuille vakuutusyhtiöille oikeuden EU:n laajuiseen toimilupaan. Sen turvin ne voivat harjoittaa toimintaansa kaikissa muissakin EU-maissa ilman, että niillä on fyysistä toimipaikkaa kyseisessä maassa.

Edunsaaja

Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on määrätty saamaan kuolemantapauskorvauksen vakuutustapahtuman yh-teydessä (kyseessä olevan luonnollisen henkilön kuolema). 

Edunsaajamääräys

Henkivakuutuksen lauseke, jolla vakuutuksenottaja nimeää henkilön (henkilöt) kuolintapauskorvausten edunsaajaksi vakuutetun (vakuutettujen) kuollessa (kuolemantapauskorvauksen edunsaaja) tai sopimuskauden päätyttyä (edunsaaja vakuutetun eläessä).

Joukkovelkakirja

Osuudet joukkolainoista / velkakirjoista, joiden liikkeeseenlaskijana on yritys tai valtio.

Kuolemantapauskorvaus

Vakuutussopimuksen korvaus, jotka maksetaan vakuutetun kuolemantapauksessa.

NAV (nettovarallisuusarvo)

Vakuutusrahaston (kollektiivinen tai räätälöity) varojen kokonaisarvo tiettynä ajankohtana.

Noteeraamattomat arvopaperit

Osake on noteeraamaton, kun sitä ei voi kaupata arvopaperipörssissä. Tällöin noteeraamaton yritys ei ole ilmoittanut julkisesti säästöistään.

Osake

Yhtiön omistusosuutta kuvaava arvopaperi.

Osuus

Osuus sijoitusrahastosta.

Rahaston hoitaja / varainhoitaja

Yritys, jonka asuinmaan toimivaltainen tarkastusviranomainen on asianmukaisesti hyväksynyt ja jolle vakuutusyhtiö on antanut toimeksiannon hoitaa vakuutuksen varoja, joko sisäistä kollektiivista rahastoa tai sisäistä räätälöityä vakuutusrahastoa.

Säilyttäjäpankki

Vakuutussopimuksen varat säilytetään aina erillisessä pankissa, joka näin turvaa vakuutusrahaston varat ja suorittaa transaktioita rahaston puolesta.

Siirto

(Henkivakuutussopimuksen yhteydessä rahasto-osuuksina) Transaktiot, jotka koostuvat osuuden ostamisesta yhdestä tai useammasta rahastosta yhdestä tai useammasta rahastosta myytyjen osuuksien tuotolla.

Siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittava yhteissijoitusyritys (UCITS)

Sijoitusrahasto, jossa sijoitetaan siirtokelpoisiin arvopapereihin ja joka mahdollistaa yhteisen salkunhoidon.

Sisäinen kollektiivinen rahasto

Vakuutusyhtiön perustama rahasto, johon voi sijoittaa vain Baloisen asiakkaat; tarkoitettu useammalle vakuutusasiakkaalle.

Sisäinen räätälöity vakuutusrahasto

Sisäinen rahasto tai paremminkin vakuutussopimuksen (sijoitus)tili, joka ei sisällä takuutuottoa ja joka toimii sijoitusvälineenä yhdelle vakuutussopimukselle.

Täyden valtakirjan varainhoito

Sijoitusvakuutuksen varainhoidon tapa, jossa varainhoitaja tekee sijoituspäätökset asiakkaan puolesta, usein ennalta määritellyn sijoitusprofiilin yhteydessä.

Ulkoinen rahasto

Ulkoinen rahasto on vakuutusyhtiöstä riippumaton sijoitusrahasto, jonka on käytävä läpi hyväksyntäprosessi ja jonka vakautta valtion valvontaviranomainen valvoo jatkuvasti. (Esimerkiksi: UCITS-rahastot, sijoitusrahastot jne.)

Vakuutettu

Henkilö, johon vakuutustapahtuman riski kohdistuu.

Vakuutuksenottaja

Luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka tekee sitoumuksen vakuutusyhtiön kanssa.

Vakuutustekniset vastuuvelat

Vakuutusyhtiön sitoumusten summa suhteessa kaikkiin sen vakuutuksenottajiin ja vakuutussopimuksiin.

Top