Bâloise Vie Luxembourg

Toimialan valvonta

Jokaisessa maassa on sääntely- ja valvontaelin, joka on vastuussa sen valvomisesta, että vakuutusala toimii laillisesti ja että kaikki sen toimivalta-alueella perustetut tai toimivat vakuutusyhtiöt noudattavat voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Luxemburgin vakuutusvalvoja (Commissariat aux Assurances), ministeriön toimivallan alaisuudessa toimiva julkinen laitos, on vakuutussektorin virallinen valvontaelin Luxemburgissa. Se vastaa kaikkien vakuutussektorin toimijoiden ja niiden toimien valvonnasta. Se suojaa asiakkaiden etuja tarjoten samalla jonkin verran joustavuutta hyväksyttäviin omaisuuseriin sovellettavissa säännöissä.

Vakuutussektorin sujuva toiminta voidaan varmistaa soveltamalla erilaisia menettelyjä, kuten:

  • vakuutuksenantajan ammattiin pääsemiselle on asetettu erittäin tiukat ehdot, joiden tarkoituksena on erityisesti varmistaa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus;
  • jokaisella Luxemburgissa toimivalla vakuutusyhtiöllä on aina oltava tietty määrä vapaasti käytettävissä olevia varoja (solvenssimarginaali ja vähimmäistakuurahasto vakuutettuja riskejä varten), jotka riittävät kattamaan sen sitoumukset;
  • jokaisen yrityksen on toimitettava Luxemburgin vakuutusvalvojalle neljännesvuosikatsaus, josta käyvät ilmi sen asiakkaiden varat. Tällä tavoin Luxemburgin vakuutusvalvoja voi varmistua, ovatko vakuutustekniset vastuuvelat niitä vastaavien varojen mukaiset;
  • vakuutusvalvoja vastaa kunkin yrityksen solvenssin ja vakavaraisuuden tarkistamisesta. Vakuutusvalvoja saattaa tehdä tarkastuksia paikan päällä ja sillä on oikeus pyytää nähtäväkseen asiakirjoja, joita se tarvitsee tarkastusten tekemiseen (sitä kuitenkin sitoo vaitiolovelvollisuus);
  • jos vakuutusvalvoja havaitsee laki- tai säädösrikkomuksia, sillä on valtuudet sanktioida säänneltyä yritystä vakuutussektorilla. Tähän voi sisältyä jopa toimiluvan peruutus;
  • mikäli yritys lopettaa liiketoimintansa, vakuutusvalvoja valvoo selvitystilaa turvatakseen vakuutuksenottajien oikeudet.

Luxemburgin vakuutusvalvojan lisäksi myös koko Euroopan tasolla toimii valvontaelin: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority). Se on EU:sta riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on varmistaa tehokkuus ja yhdenmukaisuus vakuutusten ja lisäeläkkeiden sääntelyssä ja vakauden valvonnassa.

Lue lisää:

Turvakolmio

Henkivakuutuksen ottajille Luxemburg tarjoaa Euroopassa ainutlaatuisen ...

Palvelujen vapaa tarjonta

Direktiivi myöntää kaikille hyväksytyille vakuutusyhtiöille, jotka on ...

Sijoitussidonnainen (unit-linked) henkivakuutus

Unit-linked henkivakuutukset ovat sijoitusvälineitä, jotka voivat sijoittaa ...

Top