FAQ assurance vie

FAQ's

Regeling

 • Wat is CRS – Common Reporting Standard ?

  De norm betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen, ontwikkeld door de OESO / de G20, werd op 20 oktober 2014 om fiscale doeleinden goedgekeurd door alle OESO en G20 lidstaten. De norm voorziet de automatische uitwisseling op jaarbasis van alle financiële informatie van klanten die in het buitenland verblijven. Het merendeel van de rechtsgebieden hebben zich ertoe verbonden om deze norm toe te passen door middel van wederzijdse uitwisseling met alle rapporteerbare rechtsgebieden. In het kader van de Common Reporting Standard, heeft Luxemburg voor het eerst in 2017 gerapporteerd aan de luxemburgse fiscale autoriteiten met als bestemming de rapporteerbare landen.

 • Welke verplichtingen voor de verzekeringnemers binnen CRS?

  Elke verzekeringnemer en begunstigde (bij uitkering van een verzekerde prestatie) is verplicht om een identificatieformulierover defiscale woonplaats en VS statuut ten behoeve van de automatische uitwisseling van informatie en FATCA, "Fiscaal identificatieformulier" in te vullen om zijn fiscale woonplaats aan te geven.

  Gedurende de looptijd van het contract, moet de verzekeringnemer een wijziging van de fiscale woonplaats melden aan de verzekeringsmaatschappij. In dit geval moet hij een nieuw fiscaal identificatieformulier invullen dat door de Maatschappij zal afgeleverd worden.

 • Op welke datum heeft de eerste rapportering in Luxemburg plaatsgevonden?

  De eerste rapportering is door de bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen uitgevoerd op 30 juni 2017, aan de Luxemburgse fiscale autoriteiten, die de gegevens in september 2017 zullen overmaken aan de betrokken lokale autoriteiten. Deze rapportering zal jaarlijks op dezelfde datum gebeuren.

 • Op welke contracten heeft de CRS rapportering betrekking?

  De rapportering heeft betrekking op de levensverzekeringscontracten.

 • Op welke contracten heeft deze eerste rapportering betrekking gehad?

  Deze eerste rapportering heeft betrekking gehad op alle nieuwe contracten van het jaar 2016 alsook op de voorraad van contracten van natuurlijke personen met een waarde van minstens één miljoen dollar op datum van 31 december 2015. De rapportering van 30 juni 2018 zal eveneens betrekking hebben op de residuele voorraad (natuurlijke – en rechtspersonen, voor alle bedragen) om het geheel van de contracten te dekken.

 • Welke gegevens zullen worden overgemaakt in het kader van de CRS rapportering?

  Alle persoonlijke en financiële gegevens van de betrokken contracten zijn gevat. Meerbepaald, de gegevens die de identificatie van de persoon mogelijk maken: naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, FIN – fiscaal identificatienummer, fiscale verblijfplaats alsook de financiële gegevens van het contract (hetzij de waarde van het contract op 31 december van het jaar waarop de rapportering betrekking heeft alsook de bruto betalingen bij uitstap (afkopen, betalingen aan begunstigden, betalingen van belastingen, …)).

 • Waarom heb ik deze maand juni een brief ontvangen om mij te waarschuwen over het land van de weerhouden fiscale verblijfplaats?

  In het kader van de bescherming van de gegevens, voorafgaand aan het versturen van de persoonlijke gegevens van de klanten, is het voorzien dat u verwittigd wordt over het versturen van de persoonlijke gegevens aan de Staat van de geregistreerde verblijfplaats: deze laatste werd bepaald op basis van een auto-certificatie, door uzelf bezorgd of op basis van de aanwijzingen van verblijf.

 • Het land vermeld in dit schrijven is niet het juiste, wat moet ik doen?

  Indien u opmerkingen heeft of indien er een vergissing is wat betreft het land van de fiscale woonplaats in deze brief dient u ons een toelichting op te sturen over elke andere te weerhouden fiscale verblijfplaats alsook de bewijsstukken hiervoor, van zodra u deze brief ontvangt. Bâloise behoudt zich steeds het recht voor om de gepaste fiscale verblijfplaatsen te identificeren op basis van de informatie en stukken in haar bezit.