Hervorming van het Belgisch erfrecht, nieuwe termijn voor het indienen van een verklaring van behoud: 1 september 2019

31 juli 2018. De hervorming van het Belgische erfrecht treedt over enkele weken in werking, op 1 september 2018.

Deze hervorming heeft gevolgen voor schenkingen doordat de regels met betrekking tot de inbreng en de waardering van schenkingen worden gewijzigd.

Ter herinnering, de schenkingen worden voortaan gewaardeerd tegen hun waarde op het ogenblik van de schenking met aanpassing aan de inflatie-index op de dag van overlijden, ongeacht het type schenking, roerend of onroerend. Tot nu toe werd een roerende schenking eveneens gewaardeerd op de datum van de schenking, maar een onroerende schenking werd gewaardeerd op de datum van overlijden en hield rekening met de meerwaarde.

Schenkingen worden nu in waarde en niet meer in natura ingebracht in de nalatenschap. Ook het verzoek tot inbreng ten aanzien van de echtgenoot wordt geschrapt. De schenking van een levensverzekering wordt nu geacht inbrengbaar te zijn in de nalatenschap.

Deze nieuwe regels moeten van toepassing zijn op alle nalatenschappen die op of na 1 september 2018 zijn geopend, voor alle schenkingen die voor of na 1 september 2018 zijn gedaan. Zij zullen dus waarschijnlijk gevolgen hebben voor de reeds bestaande successieplanning die misschien niet langer de oorspronkelijk gewenste doelstellingen zal bereiken.

Om deze gevolgen te verzachten, is het mogelijk om de handhaving van de oude regels voor schenkingen gedaan tot 1 september 2018 te vragen, door het indienen van een verklaring van behoud bij een notaris, dit oorspronkelijk tot uiterlijk 31 augustus 2018.

Deze termijn werd nu verschoven naar 1 september 2019, omdat de wetgever de termijn van 31 augustus 2018 te kort achtte om de Belgische ingezetenen in staat te stellen de impact van de nieuwe regels op hun vastgoedplanning te meten en de nodige maatregelen te treffen.

Het is dus van essentieel belang dat eenieder die reeds vóór 1 september 2018 een schenking heeft gedaan, van deze bijkomende termijn gebruik maakt om met zijn raadgevers na te gaan wat de gevolgen van deze nieuwe regels voor zijn eigen vermogen zijn en of hij al dan niet een verklaring van behoud moet neerleggen

Meer nieuws

België

1 september 2022

Fiscale nieuwigheden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 11 augustus 2022, zijn nieuwe fiscale maatregelen in werking getreden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle erfenissen die sinds deze datum ...

België

27 mei 2021

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract - Belgische fiscale overwegingen.

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract, bekend onder de naam "Branche 6", moet fiscaal niet als een "vastrentend effect" worden beschouwd.
Top