Het Luxemburgse kapitalisatiecontract - Belgische fiscale overwegingen.

27 mei 2021. Het Luxemburgse kapitalisatiecontract, bekend onder de naam "Branche 6", moet fiscaal niet als een "vastrentend effect" worden beschouwd.

Het College van de Belgische Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft in zijn vergadering van 10 februari 2021 bevestigd dat het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht( Branche 6), gezien zijn kenmerken, niet kwalificeert als een vastrentend effect en niet als dusdanig boekhoudkundig moet worden verwerkt (besluiten gepubliceerd op 19 en 21 mei 2021).

Dit product is immers een contract op naam dat wordt gelijkgesteld met een kapitalisatieverrichting naar Luxemburgs recht. Het is een contract zonder rendementsgarantie dat gekoppeld is aan een of meer beleggingsfondsen waarvoor het beleggingsrisico uitsluitend door de verzekeringnemer wordt gedragen.

Bijgevolg is een jaarlijkse belasting op de opbrengst van verlopen interesten over de looptijd van het contract onmogelijk wegens het ontbreken van garantie. 

Bijgevolg moet het Luxemburgse kapitalisatiecontract bij de onderschrijving op de actiefzijde van de balans van de vennootschap worden geboekt als een geldbelegging andere dan vastrentende beleggingen (rekening 5101) en moet de belasting over de meerwaarden gebeuren bij afkoop en/of beëindiging van het contract.

Meer nieuws

België

18 mei 2020

Fiscaal nieuws uit België

Een update over de recente maatregelen die de regering heeft genomen en de gevolgen hiervan wanneer u verzekeringnemer of begunstigde bent van een levensverzekeringscontract.

België

4 oktober 2019

Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 over schenkingen, legaten en erfenissen

Op 30 september 2019 hebben de Vlaamse Regeringsonderhandelaars het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 afgerond, waarin de politieke beslissingen voor de legislatuur 2019-2024 zijn vastgelegd.
Top