Nieuw Belgisch fiscaal regime voor expats («buitenlandse kaderleden»)

Mathilde Pourplanche - Wealth Planner
16 februari 2022
Op 1 januari 2022 is de programmawet van 27 december 2021 in werking getreden, met fiscale veranderingen voor inkomende belastingplichtigen (expats) in België.

Doelgroep

Inkomende belastingplichtigen in België, waaronder :

 • Werknemers, managers (BBIB– Bijzonder belastingregime voor inkomende belastingplichtigen)
 • Onderzoekers (BBIO – Bijzonder belastingregime voor inkomende onderzoekers)

Het gaat om werknemers die in het buitenland zijn aangeworven door een Belgisch bedrijf of een Belgische vestiging van een buitenlandse vennootschap of ter beschikking gesteld zijn binnen een multinationale groep en die in België een belastbare vergoeding ontvangen.

Zij moeten voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

i. in de 60 maanden voorafgaand aan hun indiensttreding in België:

 • niet in België hebben gewoond;
 • niet op een afstand van minder dan 150 km van de Belgische grens hebben gewoond;
 • niet onderworpen zijn geweest aan de Belgische belasting op beroepsinkomen;

ii. een brutoloon ontvangen van minimum 75 000 € per jaar (alleen voor de BBIB);
iii. het akkoord van de fiscale administratie verkregen hebben.

Een nieuw voordelig belastingregime

Vanaf 1 januari 2022 zal deze nieuwe regeling automatisch van toepassing zijn op nieuwe aanvragen voor de BBIB- of BBIO-regeling, zowel voor werknemers met de Belgische nationaliteit als voor de anderen.
Voortaan wordt de expat beschouwd als een inwoner van België, tenzij hij bewijst dat hij fiscaal inwoner is van zijn land van herkomst en dat hij in de ogen van de Belgische fiscus als niet-ingezetene moet worden beschouwd.
De Belgische woonplaats houdt in dat men zijn wereldinkomen in België aangeeft en in aanmerking komt voor dubbelbelastingverdragen. 

De voordelen :

 • tot 30% van de bruto jaarlijkse vergoeding wordt toegekend in de vorm van compensatie (plafond van € 90.000);
 • tussenkomst van de werkgever in de kosten van verhuizing/inrichting, belastingvrij onderwijs van de kinderen; 
 • toepassing van dubbelbelastingverdragen.

➜ De belastingplichtige kan maximaal 5 jaar van het plan genieten, dit kan uitzonderlijk met 3 jaar verlengd worden.

Het “oude” voordelige belastingregime

In 1989 introduceerde circulaire nr. Ci.RH.624/325.294 dd. 08.08.1983 het belastingregime voor buitenlandse leidinggevenden door hen als niet-ingezetenen te beschouwen, dit gaf hen het recht om:

 • een ontheemdingstoelage vrijgesteld van belasting en sociale zekerheid; en
 • een vrijstelling van in de buitenlandse vergoeding te verkrijgen. 

Dit had tot gevolg dat een werknemer die veel reist zonder zijn werkelijke fiscale woonplaats in een ander land te hebben, was vrijgesteld van belasting.
Deze regeling was onbeperkt van toepassing.

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode voorzien voor werknemers die op 1/01/2022 al genieten van het voordelige fiscale regime. Zij kunnen er immers, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, voor kiezen om:

 • de oude regeling gedurende een periode van twee jaar te handhaven, of
 • vragen om over te stappen op het nieuwe belastingregime.

Dit nieuwe belastingstelsel, dat nog steeds bedoeld is  om meer buitenlandse geschoolde werknemers aan te trekken, is uiteindelijk minder voordelig voor expats met een hoog loon of voor degenen die veel reizen.

In een internationale mobiliteitscontext is de levensverzekering een interessant instrument voor ver-mogensplanning. 

Waarom in dit verband een levensverzekering afsluiten in Luxemburg?

Luxemburg wordt erkend als een stabiel en innovatief financieel centrum binnen de Europese Unie met unieke grensoverschrijdende expertise. Met meer dan 50 jaar ervaring is Luxemburg een van de top 3 financiële centra in Europa.
Naast het feit dat de fondsenmarkt blijft groeien, maken de verschillende voordelen die Luxemburg biedt, levensverzekeringen interessant, vooral voor mensen die regelmatig van woonland moeten veranderen:

Fiscale neutraliteit

De belasting die van toepassing is op het contract, is deze van het land waar de verzekeringnemer zijn fiscale woonplaats heeft. De Luxemburgse wetgeving is aantrekkelijk voor niet-ingezetenen, en des te meer voor grensoverschrijdende gezinnen en mensen met een hoge geografische mobiliteit die hun contract gemakkelijker kunnen aanpassen.

Eenvoudige draagbaarheid

Dankzij de fiscale neutraliteit van het contract is het in principe mogelijk  om het te behouden wanneer de verzekeringnemer naar een ander land verhuist. 
Uiteraard zal het contract aangepast moeten worden aan eventuele dwingende regels van het nieuwe land van verblijf van de verzekeringnemer.
Het Luxemburgse levensverzekeringscontract past zich dus aan de verschillende lokale wetten aan en dit op een over het algemeen eenvoudigere manier dan elk ander type structuur.

Duidelijke, flexibele en aangepaste vermogensplanning

Het verzekeringscontract en de Luxemburgse markt bieden oplossingen op maat in harmonie met wat de klant wil: 

 • belegging in overeenstemming met zijn profiel,
 • begunstigingsclausules op maat, 
 • aanpassing van zijn contract op elk moment,
 • onderschrijving in overeenstemming met zijn noden, 
 • enz. 

Bescherming van activa door middel van het contract

De activa van het levensverzekeringscontract zijn eigendom van de verzekeringsmaatschappij. Daarom is een levensverzekering over het algemeen afdwingbaar tegen de schuldeisers van de verzekeringnemer.

Veiligheidsdriehoek

Dankzij het Luxemburgse principe van de veiligheidsdriehoek en het superprivilege worden de activa binnen het verzekeringscontract beschermd en gegarandeerd in geval van wanbetaling door de verzekeringsmaatschappij.
Dit systeem stelt de verzekeringnemer immers in staat om de volledige afkoopwaarde van zijn contract terug te vorderen, en dit met voorrang op alle andere schuldeisers via het “superprivilege”-mechanisme.

Wat Baloise Vie Luxembourg u te bieden heeft

Bâloise Vie Luxembourg staat haar cliënten bij in de herziening van hun contract telkens wanneer dat  nodig is, en steeds met als doel de meest voordelige juridische en fiscale situatie te genieten. Dit geldt ook wanneer de verzekeringnemer zich binnen de EU verplaatst en zijn fiscale woonplaats wijzigt, of wanneer een van de begunstigden verhuist.
De sleutelwoorden voor succesvolle internationale mobiliteit zijn: anticiperen en plannen.
De Maatschappij zorgt er dus voor dat het beheer, het behoud en de overdracht van erfgoed met een gerust hart wordt uitgevoerd. 

Top