Fiscaal nieuws over levensverzekeringen in het Waalse Gewest

Mathilde Pourplanche - Wealth Planner - Wealth Management and Product Development International Life Department
7 februari 2022
Op 12 januari 2022 werd het decreet met verschillende bepalingen voor een eerlijkere belasting in het Waalse Gewest gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, met inwerkingtreding op 1 januari 2022.

Een "eerlijkere " belasting?

Volgens het kabinet van de Waalse minister van Financiën wil het decreet belastingontduiking of - omzeiling, doeltreffender bestrijden.

Om welke praktijken in verband met levensverzekeringen gaat het ?

1. Verlenging van de termijn voor niet-geregistreerde schenkingen

Volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek is een roerende schenking mogelijk:

Met registratie schenkingsrechten via: 

  • een notariële akte;  of 
  • een onderhandse akte met registratie bij het registratiebureau

De schenkingsrechten bedragen 3,3% in de rechte lijn en 5,5% in de andere gevallen. Bij het overlijden van de schenker kunnen geen successierechten meer worden geheven op het geschonken goed.

Zonder registratie van schenkingsrechten bij niet-geregistreerde onderhandse akte

Er worden geen schenkingsrechten betaald. 

➔ Voor elke schenking gedaan vóór 1 januari 2022, in geval van overlijden van de schenker binnen een termijn van meer dan drie jaar vanaf de dag van de schenking, zijn er geen successierechten verschuldigd.

➔ Voor elke schenking vanaf 1 januari 2022 zijn bij overlijden van de schenker binnen een periode van meer dan vijf jaar vanaf de dag van de schenking geen successierechten verschuldigd (tussen 3% en 80%).

2. Gelijkstelling aan een legaat van de schenking onder opschortende termijn of voorwaarde van overlijden

Voortaan zijn de volgende schenkingen onderworpen aan successierechten:

  • de schenkingen onder opschortende termijn van overlijden van de schenker (de verkrijger ontvangt wanneer de schenker overlijdt); 
  • de schenkingen onder opschortende voorwaarde van overlijden van de schenker (de verkrijger ontvangt als de donor overlijdt).

Praktijkvoorbeeld in levensverzekeringen:
Verzekeringnemer A – Verzekerde A – Begunstigde B en registratie van het begunstigingsbeding 
De begunstigde ontvangt de uitkering bij het overlijden van de verzekeringnemer.

➔ Uitkering onderworpen aan successierechten (tussen 3% en 80% afhankelijk van de familieband en het bedrag).

3. Invoering van het principe “wait and see”

Begin 2021 publiceerde  de fiscus de Circulaire 2021/C/2 met fiscale vernieuwingen op het gebied van verzekeringen in Brussel en Wallonië (zie News van 18 januari 2021).

Dit viseerde de  levensverzekeringscontracten die door gehuwden onder het wettelijke stelsel werden afgesloten, maar niet alleen deze.   Het algemene beginsel was dat belastingheffing moest plaatsvinden bij het overlijden van een echtgenoot, zelfs als deze laatste geen uitkeringen met zich meebracht. 

Ten slotte  heeft het Waals Parlement dit sinds 1 januari 2022 rechtgezet door het principe "wait and see" in te voeren, zoals in het Vlaamse Gewest; de belastingheffing vindt plaats op het ogenblik van de ontvangst van de uitkering door de verkrijger: 

  • In geval van afkoop: door de langstlevende verzekeringnemer
  • In geval van uitkering bij overlijden: door de begunstigde bij overlijden

In dit verband is in de tekst ook opgenomen dat de verkrijger een aanvullende verklaring van erfopvolging moet afleggen.

4. Schenking van het contract

De overdracht van de rechten van het contract ("schenking van het contract") aan de vooraf aangewezen begunstigde ontwijkt niet langer successierechten, net als in het Vlaamse Gewest. 

Indien echter schenkingsrechten werden betaald, wordt de heffingsgrondslag van de successierechten verminderd met de grondsslag van deze schenkingsrechten en is enkel de meerwaarde belastbaar.

 

Kortom, hoewel deze tekst opnieuw bepaalde fiscale regels in het Waalse Gewest wijzigt, verduidelijkt hij bepaalde levensverzekeringsprincipes en beantwoordt hij aan de vele kritiek op de circulaire die begin vorig jaar werd gepubliceerd. 

Het is dus nog maar de vraag of Brussel Wallonië zal volgen... wat al zou bevestigd worden door de geruchten...
 

Top