Bâloise Vie Luxembourg

Polityka dot. konfliktu interesów

Bâloise Vie Luxembourg S.A kładzie duży nacisk na rozwiązywanie konfliktów interesów, zwłaszcza, gdy zagrażają one interesom klientów.

Jako firma Bâloise Vie Luxembourg S.A działa w interesie różnych podmiotów. Interesy te w dużej mierze są zbieżne, zdarzają się jednak przypadki interesów rozbieżnych lub sprzecznych, wymagających odpowiedniej regulacji.

Polityka Bâloise dotycząca rozwiązywania konfliktów interesów wytycza metody postępowania umożliwiające zażegnanie tych problemów z zachowaniem lojalności, równego traktowania oraz profesjonalizmu wobec klientów. Przyczynia się również do właściwego i etycznego postępowania a także do zapewnienia ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania Bâloise Vie Luxembourg S.A. Opisuje także potencjalne przypadki konfliktu interesów wraz z mechanizmami ich wykrywania i rozwiązywania.

Polityka ta została zatwierdzona przez zarząd Bâloise Vie Luxembourg S.A i postrzegana jest jako element niezbędny do kontynuacji świadczenia usług Bâloise Vie Luxembourg S.A..

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z polityką dotyczącą konfliktu interesów, prosimy o przesłanie prośby na następujący adres e-mail: info@baloise.lu.

Top