Bâloise Vie Luxembourg

Nadzór i regulacja sektora

W każdym kraju działa organ nadzorujący i regulujący, odpowiedzialny za sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem sektora ubezpieczeniowego poprzez zapewnienie zgodności działania wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych z prawami i regulacjami obowiązującymi na danym obszarze.

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, instytucja publiczna podlegająca władzy ministerialnej, jest oficjalnym luksemburskim organem nadzorującym sektor ubezpieczeń, odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli nad wszystkimi jego podmiotami i ich działalnością. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń broni interesów klientów, jednocześnie zapewniając pewną dozę swobody w zakresie zasad mających zastosowanie do aktywów kwalifikowanych. 

W celu zapewnienia sprawnego działania sektora ubezpieczeniowego podjęto liczne środki, m.in.:

  • rygorystyczne warunki dopuszczenia do zawodu ubezpieczyciela mające na celu zapewnienie rzetelności i stabilności finansowej towarzystw ubezpieczeniowych;
  • każde luksemburskie towarzystwo ubezpieczeniowe musi posiadać określoną ilość wolnych aktywów (margines wypłacalności plus środki na wypłatę odszkodowań) wystarczających na pokrycie zobowiązań;
  • Każde towarzystwo zobowiązane jest do przedstawienia Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń kwartalnego sprawozdania przedstawiającego wysokość aktywów klientów. Dzięki temu Urząd może zweryfikować, czy wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest odpowiednia w stosunku do wysokości zobowiązań towarzystwa;
  • Urząd Nadzoru Ubezpieczeń ma obowiązek monitorowania wypłacalności i stabilności finansowej przedsiębiorstw. W tym celu upoważniony jest do przeprowadzania inspekcji in situ oraz wglądu do wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli (z zachowaniem tajemnicy zawodowej);
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa, Urząd upoważniony jest do nałożenia sankcji na dowolny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, w tym do odebrania pozwolenia na prowadzenie działalności;
  • W przypadku zakończenia działalności, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń nadzoruje proces likwidacji przedsiębiorstwa w celu ochrony interesów Ubezpieczających.

Ponadto, na poziomie europejskim funkcjonuje jako organ nadzorczy Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, niezależna instytucja Unii Europejskiej zapewniająca efektywność i spójność regulacji i nadzoru ubezpieczeń oraz programów emerytalnych.

Czytać dalej :

„Trójkąt Bezpieczeństwa”

Ubezpieczającym, którzy wybrali ubezpieczenie na życie, Luksemburg oferuje ...

Swoboda Świadczenia Usług

Celem trzeciej europejskiej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń ...

Ubezpieczenia na życie Bâloise

Fundusze wyrażone w jednostkach obrachunkowych to instrumenty inwestycyjne ...

Top