Reklamacje

Wszelkie skargi można przesyłać pocztą do siedziby Bâloise Vie Luxembourg S.A., na, 23 rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg do wiadomości Service AML-Litigations lub pocztą elektroniczną: qualite@baloise.lu lub za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.baloise-international.lu.

W ciągu 10 dni roboczych przyjmiemy skargę do wiadomości i w ciągu 30 dni przekażemy odpowiedź. Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, poinformujemy Cię o tym. 

W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, można skontaktować się z Commissariat aux Assurances (luksemburski organ nadzoru upoważniony do rozpatrywania wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie skargi), zgodnie z procedurami określonymi na stronie internetowej Commissariat aux Assurances

W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji, przysługuje Państwu również prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez polskiego Rzecznika Finansowego. Ponadto mają Państwo możliwość skierowania skarg do polskiego organu nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, pocztą na następujący adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa oraz prawo do wniesienia sprawy do właściwego sądu.

Nasze Zasady zarządzania skargami można znaleźć pod tym linkiem: 

Top