Bâloise Vie Luxembourg

Trójkąt Bezpieczeństwa

„Trójkąt Bezpieczeństwa”

Ubezpieczającym, którzy wybrali ubezpieczenie na życie, Luksemburg oferuje ochronę i bezpieczeństwo inwestora na poziomie niespotykanym w Europie. System ochrony uregulowany przez luksemburskie prawo, znany jako „Trójkąt Bezpieczeństwa”, zapewnia prawne i fizyczne rozdzielenie aktywów inwestora od aktywów akcjonariuszy oraz wierzycieli firm ubezpieczeniowych.

W praktyce środki związane z umowami ubezpieczenia na życie („rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe”) są deponowane w zatwierdzonym z góry przez luksemburski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń banku depozytariuszu, oddzielnie od środków przeznaczonych na pokrycie pozostałych zobowiązań.

trojkat-bezpieczenstwa

„Trójkąt Bezpieczeństwa” opiera się na trójstronnej umowie depozytu pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, wybranym bankiem depozytariuszem oraz luksemburskim organem nadzorującym– Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń.  

Rozdział środków podlega co trzy miesiące kontroli Urzędu Nazdoru Ubezpieczeń. W przypadku niewywiązania się z umowy przez ubezpieczyciela, organ nadzorujący może zablokować konta z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi w celu ochrony praw ubezpieczających.

Ponadto, Ubezpieczający korzystają ze specjalnego przywileju zapewniającego im pierwszeństwo ich roszczeń w stosunku do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ten przywilej pierwszego stopnia jest stosowany odpowiednio, w zależności od rodzaju należności. Pierwszeństwo to, niezależnie od tego, kim są pozostali wierzyciele, ma na celu zapewnienie Ubezpieczającym uregulowanie ich roszczeń związanych z realizacją umowy ubezpieczenia w przypadku upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czytać dalej :

Nadzór i regulacja sektora

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, instytucja publiczna podlegająca władzy ...

Główne zasady

Luksemburskie ubezpieczenie na życie – inwestycja łącząca ochronę...

Banki depozytariusze

Stworzenie produktu dopasowanego do indywidulanych potrzeb nie byłoby możliwe ..

Top