Bâloise Vie Luxembourg

Ubezpieczenia na życie Bâloise

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Fundusze wyrażone w jednostkach obrachunkowych to instrumenty inwestycyjne, głównie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), które mogą inwestować w papiery wartościowe, obligacje bądź instrumenty rynku pieniężnego. Obecnie na rynku istnieje kilka tysięcy funduszy różniących się pod względem poziomu ryzyka, regionu (Europa, USA, świat) czy sektora aktywności.

Główną cechą funduszy wyrażonych w jednostkach obrachunkowych jest ich zmienna wartość, zależna od ruchów na rynkach finansowych. Decydując się na inwestycję, inwestor akceptuje ryzyko potencjalnej utraty kapitału, różne w zależności od związanych z inwestycją  aktywów. Inwestor może jednak również liczyć na wyższą stopę zwrotu.

Umowa ubezpieczenia na życie powiązana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym odpowiada zatem potrzebom przede wszystkim inwestorów chcących czerpać korzyści z długoterminowej obecności na rynkach finansowych, jednak akceptujących również ryzyko możliwej utraty kapitału. W zależności od kraju zamieszkania ubezpieczającego oraz jego profilu ryzyka, luksemburskie ubezpieczenie na życie może być powiązane z funduszami zewnętrznymi, wewnętrznymi zbiorowymi lub wewnętrznymi dedykowanymi:

  1. Fundusz zewnętrzny: ubezbieczający wybiera jeden lub kilka funduszy inwestycyjnych z szerokiej gamy funduszy zarządzanych przez specjalistów.
  2. Wewnętrzny fundusz zbiorowy: ubezpieczający inwestuje w jeden lub kilka funduszy wewnętrznych towarzystwa, zarządzanych przez upoważnionego specjalistę w ramach precyzyjnie określonego profilu inwestycyjnego.
  3. Wewnętrzny fundusz dedykowany: w zależności od wysokości składek towarzystwo może zaproponować ubezpieczającemu fundusz dedykowany, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Fundusz dedykowany podlega  Szczególnym Warunkom Funduszu, określającym profil funduszu, ewentualne ograniczenia inwestycyjne, zarządcę i depozytariusza funduszu oraz opłaty związane z zarządzaniem funduszem.

Czytać dalej :

ProFolio

Wypłata środków w przypadku umowy ProFolio zależna jest od wyników...

Zwalczanie praktyk prania brudnych pieniędzy

Luksemburg jest jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły przepisy...

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście rozpoczyna się od kontaktu z naszym partnerem ...

Top