Bâloise Vie Luxembourg

Huvudprinciperna

Luxemburgsk livförsäkring, ett investeringskoncept som kombinerar försäkringsskydd, förvaltning av tillgångar och successionsplanering i enlighet med de lagar och skatteregler som gäller i försäkringstagarens hemland.

Livförsäkring är…

 • Ett omfattande verktyg för planering av förvaltning av tillgångar: förmånstagarförordnandet, som är karakteristisk för livförsäkring, gör det möjligt att fritt ange en eller flera tredje part(er) som förmånstagare redan från början, dvs. vid tecknandet av försäkringsavtalet. På så sätt kan försäkringstagaren vid utformningen av förmånsklausul:
  • direkt gynna en arvinge eller en tredje part (med förbehåll för att lagen i försäkringstagarens hemland är uppfylld),
  • utse flera och/eller successiva mottagare,
  • utse barn som ännu inte fötts,
  • utse mottagare som är vid liv eller representerade,
  • fastställa olika summor för olika mottagare.
 • Ett effektivt verktyg för successionsplanering: dess specifika rättsliga ram ger stor flexibilitet när det gäller utnämnande av förmånstagare, vilket gör livförsäkringsavtalet till ett mycket fördelaktigt verktyg för både överföring av tillgångar och successionsplanering. Försäkringstagaren kan bestämma tiden för överföringen och den kontrollnivå som han/hon önskar ha på de tillgångar som ska överföras.

Det luxemburgska försäkringsavtalet är på så sätt ett särskilt passande verktyg för kunder som önskar få tillgång till ett brett spann av skräddarsydda lösningar. Det är den enda investeringsmodellen som möjliggör ett val av en eller flera förmångstagare vid dödsfall, där kapitalet överförs utanför de normala gränserna för successionen. Dessutom har livförsäkringen skattemässiga fördelar i de flesta europeiska länder.

Slutligen gör det breda utbudet av finansiella lösningar det möjligt att uppnå varje kunds specifika mål, oavsett om det sker genom en allokeringstypfördelning (extern fond), en intern kollektivfond eller en intern dedikerad fond; inom ramen för en diskretionär förvaltning riktad mot en privat kundkrets.

Att läsa också :

Säkerhetstriangeln

För försäkringstagarna till ett livförsäkringsavtal erbjuder Luxemburg...

Bâloise livförsäkringsavtal

Fonder i kontoenheter investeringsverktyg, huvudsakligen UCITS (företag för ...

En skräddarsydd inriktning

Vår skräddarsydda inriktning börjar med vår partner, som kan vara en bank ...

Top