Bâloise Vie Luxembourg

Policy för hantering av intressekonflikter

Bâloise Vie Luxembourg S.A. fäster stor vikt vid hanteringen av intressekonflikter, särskilt när de riskerar att äventyra kundernas intressen.

Som företag tjänar Bâloise Vie Luxembourg S.A. olika parters intressen. Dessa intressen stämmer ofta överens, men kan också vara avvikande eller till och med motsägelsefulla. Därför behövs en lämplig ram för hantering av intressekonflikter.

Bâloise Vie Luxembourg S.A. har en policy för hantering av intressekonflikter som visar Bâloises uppföranderegler som möjliggör så att de kan hantera problem med intressekonflikter i syfte att behandla sina intressenter lojalt, rättvist och professionellt. Det bidrar till ett korrekt och etiskt beteende samt god företagsstyrning enligt vad som föreskrivs i gällande regler och uppförandekoden för Bâloise Vie Luxembourg S.A.. Policyn beskriver också de potentiella intressekonflikter som kan uppstå och de mekanismer som inrättats för att upptäcka och hantera dem, särskilt när det gäller vissa typer av konflikter.

Detta styrdokument har godkänts av ledningen för Bâloise Vie Luxembourg S.A. och anses vara en väsentlig del av verksamheten och kontinuiteten i de tjänster som erbjuds av Bâloise Vie Luxembourg S.A..

Om du vill se policyn för intressekonflikter kan du skicka en begäran till följande e-postadress: info@baloise.lu.

Top