Aktie

En del av ett företags kapital i form av en negotiabel säkerhet.

Depåbank

Bank som fått mandat av emittenten av en fond för att skydda fondens värdepapper och genomföra transaktioner på fondens vägnar.

Diskretionär förvaltning

En typ av förvaltning av en portfölj av tillgångar eller av en fond där den finansiella planeraren själv tar beslut om investeringar å kundens vägnar, ofta i samband med en fördefinierad investeringsprofil.

Extern fond

En extern fond är ett företag för kollektiva investeringar som är etablerad utanför försäkringsbolaget och omfattas av ett godkännandeförfarande och kontinuerlig tillsynsövervakning från en statlig tillsynsmyndighet (exempel: fondföretag, investeringsfonder m.m.).

Företag för kollektiv investering i överlåtbara värdepapper (UCITS)

Fond/Investeringsverktyg som investerar i överlåtbara värdepapper och möjliggör kollektiv förvaltning.

Förmån vid dödsfall

Summor som garanteras i försäkringavtalet i händelse av den försäkrades död.

Förmånstagare

En enskild person eller juridisk person till vilken premiens värde tilldelas i händelse av det försäkrade livets död.

Förmånstagarförordnande

En klausul i ett livförsäkringsavtal där försäkringstagaren utser den eller de personer som är förmånstagare av de belopp som garanteras vid den försäkrades/de försäkrades dödsfall (förmånstagare vid dödsfall) eller i slutet av giltighetstiden försäkringens giltighetstid (förmånstagare om man lever vidare).

Försäkrad

Person på vars liv risken vilar för den försäkrade händelsen.

Försäkringstagare eller person som tecknar försäkring

Fysisk eller juridisk person som ingår förbindelser med försäkringsföretaget.

Förvaltare/Finansiell förvaltare

Ett företag som vederbörligen godkänts av det behöriga kontrollorganet i sitt hemvistland, som fått mandat av försäkringsbolaget att utföra förvaltningsmandatet för en fond, vare sig internt kollektivt eller internt dedikerad.

FPS (Fri rörlighet av tjänster) eller Tjänstedirektivet

Europeiskt direktiv som beviljar alla godkända försäkringsbolag som är etablerade i en EU-medlemsstat (EU) fördelen med passportering som gör det möjligt att utöva sin verksamhet i alla andra EU-länder utan att behöva vara fysiskt etablerad där.

Intern dedikerad fond

Intern fond utan garanterad avkastning och som enbart är avsedd för en enda försäkring.

Intern fond

Kollektiv eller dedikerad avskild uppsättning tillgångar i ett försäkringsföretag, med eller utan garanterad avkastning.

Intern kollektiv fond

Begränsat antal tillgångar i ett försäkringsföretag, med eller utan garanterad avkastning, öppet för ett stort antal försäkringstagare.

Kontoenhet

Enhet eller andel i en investeringsfond.

Obligation

Enheter som upplånas/skuldebrev upprättade av ett företag eller en stat.

Onoterade värdepapper

En aktie sägs vara onoterad när den inte kan handlas på en börs. Det innebär att det onoterade företaget inte uppmanat allmänheten att köpa aktien.

Substansvärde

Totalvärdet av tillgångarna i en fond eller en fondandel i ett givet datum.

Tekniska avsättningar/Tekniska reserver

Summan av ett försäkringsföretags åtaganden gentemot alla sina försäkringstagare och försäkringar.

Växel

(I samband med ett livförsäkringsavtal i konton) Transaktioner som består i att köpa enheter i en eller flera fonder med intäkter från försäljning av andelar i en eller flera andra fonder.

Top