Bâloise Vie Luxembourg

Sektorsövervakning

Tillsyn över branschen

Varje land har en tillsynsmyndighet som är ansvarig för att kontrollera att försäkringsbranschen uppfyller de lagar och regler som gäller för alla försäkringsbolag som är etablerade eller verkar inom dess jurisdiktion.

Försäkringskommissariatet, en offentlig etablering under parlamentet, är den officiella tillsynsmyndigheten för försäkringsbranschen i Luxemburg, och ansvarig för tillsyn över samtliga aktörer i försäkringsbranschen och även deras verksamhet. Försäkringskommissariatet bevakar kundernas intressen samtidigt som Försäkringskommissariatet erbjuder en flexibilitet vad gäller de regler som gäller för valbara tillgångar.

Det finns många åtgärder som syftar till att säkerställa att försäkringsbranschen fungerar bra. Några exempel är;

  • villkoren för tillträde till försäkringsgivarens yrke är mycket strikta och syftar särskilt till att säkerställa försäkringsbolagens finansiella soliditet;
  • varje luxemburgskt försäkringsbolag måste alltid ha en föreskriven nivå av fria tillgångar (solvensmarginal samt tillgångar som garanterar försäkrade risker) som är tillräckliga för att täcka sina åtaganden;
  • varje företag ska skicka in till Kommissariatet en kvartalsreport som visar storleken på tillgångarna hos dess kunder. På detta sätt kan Kommissariatet verifiera huruvida de tekniska avsättningarna motsvarar tillgångarna som de representeras av eller inte;
  • Kommissariatet är skyldigt att kontrollera solvensen och den finansiella soliditeten för varje företag. I syfte att göra det kan det utföra inspektioner på plats och har rätt att kräva samtliga dokument som gör det möjligt att utföra kontroller (samtidigt som de har tystnadsplikt);
  • om bristande överensstämmelse med lagar eller förordningar upptäcks har Kommissariatet befogenhet att sanktionera alla reglerade enheter i försäkringsbranschen. Detta kan innefatta återkallelse av godkännande; och
  • om ett företag upphör med att bedriva verksamhet, övervakar Kommissariatet likvidationsprocessen för att tillvarata försäkringstagarnas rättigheter.

Utöver det här finns också ett tillsynsorgan på europeisk nivå: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA), en oberoende EU-myndighet som arbetar för att säkerställa effektivitet och enhetlighet i regleringen och tillsynsövervakningen av försäkringar och tjänstepensioner.

Att läsa också :

Säkerhetstriangeln

För försäkringstagarna till ett livförsäkringsavtal erbjuder Luxemburg...

Fri rörlighet av tjänster

Efter att ha tagits fram genom det tredje Europeiska livförsäkringsdirektivet...

Bâloise livförsäkringsavtal

Fonder i kontoenheter investeringsverktyg, huvudsakligen UCITS ...

Top