Konfidentialitet/Sekretess

Sekretess är en av hörnstenarna i luxemburgsk lagstiftning. Den tillämpas på försäkringsbolag och även på organsiationer/institututioner inom förvaltning av tillgångar, banker etc.

Alla som ingår i den luxemburgska försäkringssektorn omfattas av tystnadsplikt för att bevara kundens integritet. Lagen förpliktigar livförsäkringsbolag och deras anställda "att hemlighålla all konfidentiell information som tilldelats dem i samband med sin yrkesverksamhet".

Varje överträdelse av dessa sekretessbestämmelser kan leda till straffrättsliga såväl som tillsynsrättsliga åtgärder.

Alla anställda på Bâloise Vie Luxembourg S.A. är fullt medvetna om och ansvariga för att uppfylla kraven på tystnadsplikt. De är vidare skyldiga att hela tiden vara uppmärksamma på om sekretessen kan äventyras av de parter som är inblandade i att hantera ett försäkringsavtal.

Försäkringsbolagets tystnadsplikt är dock inte absolut. Lagstiftningen medger vissa undantag för vissa situationer där tystnadsplikten inte föreligger alls. Det gäller framför allt i fråga om att bistå nationella och utländska myndigheter i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, men också i samband med det framtida automatiska informationsutbytet (från och med den 1 januari 2017 när det gäller uppgifter om livförsäkringar gällande från 1 januari 2016).

Att läsa också :

En skräddarsydd inriktning

Vår skräddarsydda inriktning börjar med vår partner, som kan vara en bank...

Huvudprinciperna

Luxemburgsk livförsäkring, ett investeringskoncept som kombinerar försäkring...

Det finansiella centret

Med sitt läge i Europas hjärta är Luxemburg idag det ledande europeiska ...

Top