FAQ assurance vie

Vanliga frågor

Reglering

 • Vad är CRS - Vanlig rapporteringsstandard?

  Standarden för automatiskt informationsutbyte som utvecklats av OECD / G20 antogs den 20 oktober 2014 av alla OECD- och G20-länderna av skattemässiga skäl. Den möjliggör automatiskt utbyte av all nödvändig kundinformation (både fysiska och juridiska personer) där kunden är bosatt i ett annat land än tjänsteleverantören. Informationen rapporteras årligen. De flesta jurisdiktioner åtog sig att implemtentera denna standard genom ömsesidiga utbyten med alla andra rapporterbara jurisdiktioner. År 2017 började Luxemburg, inom ramen för den gemensamma rapporteringsstandarden, att rapportera till skattemyndigheterna i de länder det gick att rapportera till.

 • Vilka skyldigheter har försäkringstagarna enligt CRS?

  Alla försäkringstagare och förmånstagare (vid utbetalning av en förmån) är skyldiga att fylla i ett Skattehem och USA Statusformulär för automatiskt utbyte av information och FATCA - "Skatteidentifieringsformulär" för att intyga sin skattemässiga hemvist.

  Med hänsyn till livförsäkring; under kontraktets löptid måste försäkringstagaren omedelbart anmäla till försäkringsbolaget om eventuell förändring av skattemässigt hemvist. Om så är fallet, måste försäkringstagaren fylla i ett nytt skatteformulär som tillhandahålls av företaget.

 • Vilken typ av avtal ingår i CRS-rapporteringen?

  Livförsäkring och kapitaliseringskontrakt ingår i rapporteringsprocessen.

 • Vilket datum ägde den första rapporterades rum i Luxemburg?

  Den första rapporteringen genomfördes den 30 juni 2017 av bankinstitut och försäkringsbolag till de luxemburgska skattemyndigheterna som kommer att vidarebefordra uppgifterna i september 2017 till de berörda jurisdiktionerna. Rapporteringen måste genomföras årligen med samma tidsfrist.

 • Vilka avtal omfattade den första rapporteringen?

  Den första rapporteringen gällde alla nyteckningar under 2016 samt den existerande gruppen av avtal vars värde översteg en miljon dollar (USD) och som ingicks av fysiska personer före den 31 december 2015. 2018 kommer rapporteringen den 30 juni också att innefatta den återstående gruppen av avtal (privatpersoner och juridiska personer, oavsett vilket belopp det gäller) för att täcka alla avtal.

 • Vilka uppgifter kommer att överföras vid CRS-rapporteringen?

  Alla personliga och ekonomiska uppgifter om det relevanta kontraktet. Det vill säga de uppgifter som möjliggör identifiering av personen: förnamn, efternamn, adress, datum och födelseland, ansvarig person, TIN-skattidentifikationsnummer, skattemässig hemvist samt kontraktets ekonomiska uppgifter (värdet av kontraktet per den 31 december det aktuella året och rapportering av de brutto utbetalningar som gjorts (återbetalningar, betalningar till förmånstagare, betalning av skatter, ...)).

 • Varför skickades det ett brev i juni 2017 för att meddela alla berörda om det land där den skattemässiga hemvisten är vald?

  Ett brev skickades som meddelade den valda skattemässiga hemvisten (vilket land), för att ett beslut har fattats som stadgar att innan klienters personuppgifter skickas till tredje part, så måste alla berörda personer varnas om det kommande utbytet av personuppgifter. Varningen ska skickas till de inhemska myndigheterna i det registrerade land där den skattemässiga hemvisten finns. Det sistnämnda har bestämts på grundval av en självcertifiering tillhandahållen av försäkringstagaren själv eller på grundval av indikatorer om hemvist baserat på befintlig information.

 • Vad måste göras om landet som nämns i detta brev inte är korrekt?

  Om vid mottagande av brevet det upptäcks att det valda landet där den skattemässiga hemvisten finns är fel, eller om andra eventuella kommentarer föreligger, måste sådana kommentarer och invändingar stödjas av godtagbar dokumentation. Bâloise förbehåller sig alltid rätten att identifiera lämplig skattemässig hemvist med beaktande av de uppgifter och handlingar som Bâloise innehar.