protection-preneur

Skydd för försäkringstagaren

Säkerhetstriangeln

Sakerhetstriangeln

För försäkringstagarna till ett livförsäkringsavtal erbjuder Luxemburg investeringsskydd och investeringssäkerhet som är unikt i Europa. Skyddssystemet, som övervakas av Luxemburgs tillsynsmyndighet för försäkring och är känt som ”Säkerhetstriangeln”, garanterar en legal och reell uppdelning av dels investarnas tillgångar, dels tillgångarna som hör till aktieägarna och långivarna till försäkringsbolaget.

I praktiken förvaras tillgångarna knutna till livförsäkringsavtal ("Tekniska avsättningar") skilda från företagets andra åtaganden – i en depåbank godkänd av Försäkringskommissariatet.

“Säkerhetstriangeln” är byggt på ett insättningsavtal mellan tre parter: försäkringsbolaget, den valda depåbanken och Luxemburgs tillsynsmyndighet, Försäkringskommissariatet.

Uppdelningen av tillgångarna kontrolleras var tredje månad av Försäkringskommissariatet. Om försäkringsbolaget bryter mot reglerna kan tillsynsmyndigheten blockera de konton som ligger till grund för och innehar de tekniska avsättningarna för att skydda försäkringstagarnas rättigheter.

Dessutom har försäkringstagarna prioritet i de tillgångar som representerar de tekniska avsättningarna, vilket tillförsäkrar dem en position som försäkringsbolagets högst rangordnade fordringsägare. Denna förmån för försäkringstagarna, som innebär att de har rätt till betalning före alla andra fordringsägare, syftar till att ge försäkringstagarna rätten att återkräva eventuella fordringar som har ett samband med deras försäkringsavtal, om försäkringsbolaget inte skulle kunna uppfylla förpliktelserna enligt försäkringsavtalet.